object tracking

راه حل مایکروسافت برای پیدا کردن اشیاء گم شده‌ با روش های دیجیتال

گم کردن هر چیزی، چه سوئیچ ماشینتان چه حیوان خانگی و چه سر رشته‌ی افکارتان همه و همه ناخوشایند هستند. زندگی می‌تواند واقعا گیج کننده باشد. گاهی شما را شوکه کند. برنامه هایتان را به هم بریزد، از قرار ها و یا برن...