نجات از کابوس با ۳D House Finding Doors…

به “ونسا”کمک کنید تا بتواند راه خود را پیداکرده واز کابوس شبانه نجات پیدا کند.شما در این بازی با یک فضای سه بعدی سرو کار دارید،درواقع مسیر بازی بر بروی…