امروز Wednesday 17 July 2019

سینما

ترامپاخبار

فروشنده به ترامپ شوک وارد کرد!

اسکار پرهیاهوی سال 2017 سرانجام به کار خود پایان داد و فیلم «فروشنده» از میان پنج نامزد بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان توانست اسکار بهترین فیلم را از آن خود…