بازی هولوگرافیک چیست و چند قدم به آن نزدیک شدیم؟

فیلم پیشتازان فضا تا به حال بیش از هر فیلم علمی-تخیلی دیگری ایده های آتشین از جمله سفینه ها و انتقال از راه دور به دانشمندان داده . اما فقط یک پدیده است که تا به امروز نظر ما را بیش از بقیه جلب کرده و اون چیزی ...